Dela

Elquiz.se tar integritet på största allvar och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i egenskap av registrerad. Nedan beskrivs hur Elquiz.se behandlar personuppgifter i enlighet med gällande integritetslagstiftning, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) (”GDPR”). Syftet med denna information är att ge dig mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter när du deltar i tävling publicerad på Elquiz.se, blir nyhetsprenumerant eller annars surfar på webbplatsen.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Elify Energy Group AB, org.nr 559234-9350, med adress c/o Stockholms Elbolag, Box 36, 246 21 Löddeköpinge, är personuppgiftsansvarig för Elquiz.se behandling av personuppgifter, nedan kallad ”Elquiz” eller ”vi”.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN OCH BEHANDLAS?

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

 1. När du deltar i en tävling.
 2. När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
 3. När du interagerar med oss via e-post eller våra sociala kanaler.
 4. När du surfar på vår webbplats.
 1. Behandling vid deltagande i tävling
Ändamål för behandling av personuppgifter: Personuppgifter som kan behandlas:
 • Administrering av ditt deltagande i tävling
 • Säkerställande av din identitet
 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Tävlingsresultat
Laglig grund: Fullgörande av avtal. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och administrera ditt deltagande i tävlingen.
Lagringsperiod: Elquiz kommer endast att behandla personuppgifterna till dess att tävlingen avslutats och vinnare meddelats vilket förväntas ske senast den 1 november 2022.  
 1. Behandling vid anmälan till nyhetsbrev
Ändamål för behandling av personuppgifter: Personuppgifter som kan behandlas:
 • Administrera prenumerationen
 • Marknadsföra våra tjänster och övrigt innehåll i vår marknadsföring till dig
 • För- och efternamn
 • E-postadress
Laglig grund: Vi inhämtar dessa uppgifter baserat på ditt samtycke när du godkänt att ta emot marknadsföringsutskick via e-post. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke men vänligen notera att det inte påverkar lagligheten av behandlingen som sker innan samtycket återkallas.

 

Lagringsperiod: Elquiz behandlar dina personuppgifter under den tid som du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Du kan själv när som helst avsluta utskicken genom att antingen följa den länk som finns i varje nyhetsbrev eller kontakta oss på hej@elquiz.se. När du avslutar din prenumeration upphör vår behandling av dina personuppgifter.

 

 1. Behandling i samband med kontakt via e-post och sociala medier
Ändamål för behandling av personuppgifter: Personuppgifter som kan behandlas:
 • Hantera kommunikation och besvarande av eventuella frågor från dig via e-post eller sociala medier
 • Hantering samt utredning av eventuella supportärenden
 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Namn på sociala medier konto
 • Övriga personuppgifter som du anger i din kommunikation med Elquiz
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig och besvara eventuella frågor.
Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas i upp till tre månader efter att kommunikationen har avslutats. Vänligen notera att Elquiz inte har kontroll över hur personuppgifter eventuellt fortsätter att behandlas på sociala medier efter att vi raderat uppgifterna från våra kanaler.
 1. Behandling för att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse
Ändamål för behandling av personuppgifter: Personuppgifter som kan behandlas:
 • Leverans av en individanpassad upplevelse när du använder våra tjänster
 • Rikta relevanta erbjudanden
 • Besöks- och trafikdata
 • IP-adress
 • Webbläsare
 • Operativsystem
 • Typ av enhet
Laglig grund: Samtycke. Vi inhämtar dessa personuppgifter baserat på ditt samtycke när du godkänt användningen av cookies. Du kan när som helst stänga av icke-nödvändiga cookies genom att återkalla ditt samtycke i cookiesinställningarna längst ned på denna sida. Vänligen notera att detta inte påverkar lagligheten av behandlingen som sker innan samtycket återkallas.
Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas i upp till max 2 år. Vill du veta mer om hur vi använder cookies läs vår cookiepolicy här.

 

 1. DINA RÄTTIGHETEROm vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter i egenskap av registrerad enligt GDPR. Dina rättigheter och information om hur du kan utöva dessa framgår enligt nedan. Om du har frågor eller önskar utöva någon av dina rättigheter vänligen kontakta oss på hej@elquiz.se.

  Rätt till information

  Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas och i sådana fall få tillgång till dina personuppgifter (ett s.k. ”registerutdrag”). Du har även rätt att få en kopia av dina personuppgifter som behandlas som visar vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.

  Rätt till rättelse

  Du har rätt att begära att eventuella felaktiga uppgifter om dig rättas. Du har även rätt att begära en komplettering av eventuella ofullständiga uppgifter som vi har om dig.

  Rätt till dataportabilitet

  I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad ”dataportabilitet”). Detta förutsätter att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske på ett automatiserat sätt. Rätten till dataportabilitet gäller för uppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av fullgörelse av avtal eller samtycke som rättsliga grunder.

  Rätt till invändning

  Du har alltid rätt att invända att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att invända mot användning av dina uppgifter som sker med stöd av vårt berättigade intresse.

  Rätt att begära begräsning

  Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Begränsning innebär att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får användas för vissa specifika ändamål.

  Rätt att bli raderad

  Du har rätt utan oskäligt dröjsmål att få följande data raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

  • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de blev insamlade för.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt intresse väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
  • Om behandlingen grundar sig enbart på samtycke och du återkallar ditt samtycke till behandlingen.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

  Vänligen notera att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftningen.

  Rätt att klaga

  Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill utöva någon av dina rättigheter eller har klagomål, är du välkommen att kontakta oss på hej@elquiz.se.

  Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Du har rätt att inkomma med synpunkter och klagomål på vår personuppgiftsbehandling till IMY eller annan behörig tillsynsmyndighet.

  Kontaktuppgifter till IMY:

  Telefonnummer: 08-657 61 00

  E-postadress: imy@imy.se

  Adress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

  Ytterligare vägledning och information om dina rättigheter finns på IMY:s webbplats: www.imy.se.

  Kontaktuppgifter till andra tillsynsmyndigheter inom EU/EES-området finns tillgängliga här.

  MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

  I den utsträckning som behövs för att leverera de tjänster vi tillhandahåller kan Elquiz komma att överföra eller dela din information med utvalda tredje parter. Elquiz anlitar underleverantörer och med anledning av detta kan dina personuppgifter komma att behandlas av aktörer för analys, distribution och andra tjänster såsom samarbetspartners.

  Överföringen kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än de som anges ovan.

  Elquiz kan även dela vissa personuppgifter med andra personuppgiftsansvariga. Detta kan exempelvis vara fallet när vi enligt lag är skyldiga att dela vissa uppgifter med myndigheter, t.ex. Skatteverket. I sociala medier delas alltid personuppgifter med företaget bakom mediet. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

  VAR BEHANDLAS PERSONUPPGIFTERNA?

  Elquiz strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. En del av vår personuppgiftsbehandling kan dock medföra att personuppgifter överförs utanför EU/EES (så kallade ”tredje länder”), närmre bestämt [ange tredje länder som personuppgifterna kan komma att överföras till]. Vi strävar efter att så långt som möjligt informera om hur personuppgifter överförs till tredje land, vilka risker det innebär och hur dina rättigheter säkerställs. Du kan läsa mer om detta nedan och du kan även kontakta oss på hej@elquiz.se om du har frågor i denna del, vilket särskilt gäller om du önskar få tillgång till vilka lämpliga skyddsåtgärder som används i specifika fall.

  Om personuppgifter överförs till tredje länder sker det i första hand till länder med så kallad adekvat skyddsnivå och inom ramen för ett personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att skydd för personuppgifter upprätthålls. I tredje länder som inte omfattas av beslut om adekvat skyddsnivå saknas den skyddsnivå som finns för personuppgifter inom EU/EES. Konsekvensen av detta är framförallt att myndigheter i tredje landet kan få tillgång till personuppgifterna och att möjligheterna att utöva rättigheter i förhållande till sina egna personuppgifter är begränsade. För att skydda personuppgifterna vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder i form av att överföringar till tredje länder regleras genom så kallade standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen.

  Om du interagerar med oss i sociala medier innebär det att en överföring av dina personuppgifter kommer att ske genom den sociala mediaplattformen till ett tredje land (framförallt USA). Överföringen är nödvändig för att du ska kunna vara aktiv på sociala medier och interagera med oss via plattformen, dvs. för att vi ska kunna uppfylla din begäran.

  Om du vid besök på vår webbplats samtycker till användningen av cookies kan även överföring ske till USA i denna del. Samtliga överföringar av personuppgifter som sker till USA baseras på standardavtalsklausuler och överföringarna är också förenade med kompletterande tekniska skyddsåtgärder.

  KONTAKT

  Har du frågor eller synpunkter avseende vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur, kan du kontakta oss på hej@elquiz.se, på 08-559 22 664 eller brev som skickas till adressen nedan.

  Stockholms Elbolag

  Box 36

  246 21, Löddeköpinge

  Skåne län

  Denna policy kan komma att ändras i framtiden. Nuvarande policy uppdaterades den 2022-09-22.